www.schonevijver.nl

Klachten, retouren en garantie

Lees hier wat u moet doen bij een klacht of als u iets terug wilt sturen
Vanwege de bederfelijkheid zijn vijverplanten te allen tijde van het herroepingsrecht uitgezonderd!

Herroepingsrecht/retourneren
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, neemt u dan vooraf per e-mail contact met ons op voor nadere instructies omtrent retour sturen en vergoeding van uw aankoopsom. U kunt ook ons standaard herroepingsformulier downloaden, (Word doc) invullen en aan ons toesturen per e-mail  of per post naar het volgende adres: Schonevijver.nlAfd. RetourenMeijersbergstraat 55
7513 XB Enschede
Nederland
U dient de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na uw herroeping, aan bovenstaand adres te hebben geretourneerd.
Na ontvangst van het pakket, of u nadat heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt, ontvangt u uw aankoopsom zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van het pakket. Voor nadere informatie, zie ook art. 6,7 en 8 van de algemene voorwaarden
Aan de herroeping en terugbetaling zijn geen kosten voor u verbonden. De kosten voor retourzending zijn wel voor uw rekening.
Dit betekent dat aan Schonevijver.nl aangeboden ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, alsmede wanneer productverpakkingen nodeloos zijn beschadigd. Vanzelfsprekend vallen noodzakelijke opening van verpakkingen en verzegelingen daar niet onder.

Klachten

Foute levering
Als er een onverhoopt een ander product wordt geleverd of een andere hoeveelheid dan u hebt besteld, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Wij zullen er zo snel mogelijk voor zorgen dat u alsnog het juiste product/hoeveelheid ontvangt. Uiteraard zonder enige kosten uwerzijds. Van geval tot geval wordt beoordeeld of een verkeerd geleverde product moet worden geretourneerd. Ook bij retour sturen van het verkeerd geleverde product zijn daar geen kosten voor u aan verbonden. Indien u tijdens de bestelprocedure per ongeluk een incorrect leveringsadres hebt opgegeven zijn wij niet verwijtbaar en zullen aankoopsom en eventuele kosten voor herlevering naar het juiste adres voor uw rekening komen.

Ondeugdelijke verpakking/breuk
In het geval van een verpakking die tijdens het transport beschadigd is waardoor het bestelde product niet of niet volledig bruikbaar is, neemt u per e-mail contact met ons op. Wij zullen, zonder kosten uwerzijds, zo snel mogelijk zorgen voor een nieuwe levering en met u een afspraak maken over het eventueel retour zenden van de eerdere levering

Garantie
Op onze technische vijverproducten geldt in het algemeen een fabrieksgarantie van 12 maanden, tenzij anders aangegeven op de verpakking of de bijsluiter van het product. In het geval van een defect of storing binnen deze termijn verzoeken wij u om per e-mail contact met ons op te nemen. Per geval zal worden beoordeeld of reparatie, vervanging of een vergoeding van (een deel van) de aankoopsom noodzakelijk of wenselijk is. Aantoonbaar oneigenlijk gebruik en gebruik niet conform de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen zijn bij voorbaat uitgesloten van garantie.
Vanwege mogelijk bederf en wisselende, al dan niet natuurlijke, omstandigheden en waterkwaliteit in verschillende vijvers zijn vijverplanten en waterplanten te allen tijde uitgesloten van garantie.
Vanwege wisselende, al dan niet natuurlijke, omstandigheden, soorten en mate van aantasting door algen en waterkwaliteit in verschillende vijvers is geen standaard garantie te verlenen op de werking van onze vijver onderhoudsproducten en de producten ter voorkoming en bestrijding van algen. Indien u echter ontevreden mocht zijn, verzoeken wij u vriendelijk om per e-mail contact op te nemen. Per geval zullen wij dan beoordelen of alternatieve producten, dan wel herhalingsdoseringen mogelijk zijn of eventuele andere maatregelen nemen om u alsnog tevreden te stellen.

Geschillenregeling
Wij streven ernaar in goed overleg met u eventuele problemen op te lossen. In het geval dit niet mocht lukken kunt u het geschil melden bij de geschillencommissie van de Stichting Webshop Keurmerk. Meer informatie daarover vindt u in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.