www.schonevijver.nl

Disclaimer

Lees hier hoe schonevijver.nl denkt over het gebruik door derden van de info op haar website
Vrij gebruik van onze informatie
Wij zijn van mening dat het internet een onschatbare bron van vrij toegankelijke informatie voor iedereen is of moet zijn.
Wij zien het als onzin dat informatie, die voor veel mensen van nut kan zijn, beschermd wordt door middel van copyright.

Alle informatie en afbeeldingen zoals vertoond op deze website mogen dan ook zonder onze schriftelijke of mondelinge toestemming gratis worden gekopieerd, gedupliceerd, gebruikt en verder verspreid. Het maakt in deze geen verschil of dit in digitale of in gedrukte vorm gebeurt.
Dit echter wel onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden:

  • U stuurt ons vóór gebruik ter kennisgeving een e-mail met welk doel de informatie wordt gebruikt en waar deze wordt geplaatst
  • De teksten en afbeeldingen worden in hun geheel en ongewijzigd overgenomen en geplaatst
  • U zorgt voor een bronvermelding naar www.schonevijver.nl
  • Digitale verwijzingen in de overgenomen informatie (links, snelkoppelingen, url's en productverwijzingen) worden ongewijzigd opgenomen
  • Het is niet toegestaan op andere websites alleen te linken naar de afbeeldingen op schonevijver.nl zonder bronvermelding (zogenaamd Hotlinken)
  • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website, evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid in het geval dat de overgenomen informatie onjuist blijkt te zijn en er als gevolg daarvan, schade of kosten mochten zijn ontstaan.
Als aan één of meer van de bovenvermelde voorwaarden niet wordt voldaan en is gebleken dat informatie en/of afbeeldingen zijn gekopieerd en geplaatst als zijnde eigen en oorspronkelijke informatie. Met name als dit gebeurt vanuit commerciele bedoelingen, zal er een verzoek aan de gebruiker van deze informatie worden gedaan om de informatie aan te passen, dan wel te verwijderen.
Indien aan dit verzoek niet binnen een redelijk te stellen termijn wordt voldaan, zullen onverwijld gerechtelijke stappen worden genomen.
U kunt ervan uitgaan dat schonevijver regelmatig controleert of de informatie van haar website wordt overgenomen en wordt gebruikt op een wijze die onze voorwaarden respecteert.

Disclaimer
Hoewel de informatie, geboden op onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en als gevolg daarvan ontstane of te ontstane, directe of indirecte, schade, omzetderving en of kosten. Indien een persoon, bedrijf of organisatie zich ernstig benadeeld voelt door de informatie die wij op onze website aanbieden, nodigen wij haar of hem van harte uit om met ons in overleg te treden teneinde dit onbedoelde effect eventueel op te kunnen heffen.